• Slogan Armenian

Կարգավորում

Ստորև  ներկայացնում ենք Բանկի գործունեությունը կարգավորող հիմնական  օրենքների և այլ իրավական ակտերի ցանկը:

 • «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենք
 • «Բանկերի եվ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենք
 • «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք
 • «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին»  ՀՀ օրենք
 • «Փողերի լվացման եվ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ  օրենք
 • «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ  օրենք
 • «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենք
 • «Բանկային ավանդների ներգրավման  մասին» ՀՀ օրենք
 • «Վճարման հանձնարարականով միջոցների  փոխանցումների մասին» ՀՀ օրենք
 • «Վճարահաշվարկային համակարգերի եվ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 • «Վարկային տեղեկատվության շրջանառության եվ վարկային բյուրոների գործունեության մասին» ՀՀ օրենք
 • «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք
 • «Արժութային կարգավորման եվ արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք
 • «Շարժական գույքի կադաստրի վարման, շարժական գույքի գրավի իրավունքի, լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցման մասին» ՀՀ օրենք
 • «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենք
 • ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք
 • ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 16.12.2008թ. թիվ 363-Ն որոշումը «Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման  բացատրություններ եվ օրինակներ» կանոնակարգ  8/01-ը հաստատելու մասին
 • ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 02.06.2009թ. թիվ 165-Ն որոշումը «Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկումը» կանոնակարգ  8/02-ը հաստատելու մասին
 • ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 02.06.2009թ. թիվ 166-Ն որոշումը «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի եվ դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» կանոնակարգ  8/03-ը հաստատելու մասին
 • ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 28.07.2009թ. թիվ 229-Ն որոշումը «Բանկի եւ ավանդատուի, կրեդիտավորողի եւ սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձեւերը եւ նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ  8/05-ը հաստատելու մասին
 • ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 31.01.2006թ. թիվ 39-Ն որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վճարային քարտերի թողարկման, սպասարկման եվ տարածման , ինչպես նաեվ վճարային քարտերով գործառնությունների իրականացման կարգ»-ը հաստատելու մասին
 • ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 23.11.2004թ. թիվ 302-Ն որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վճարային քարտերի միջոցով բանկոմատներից կանխիկ միջոցների ստացման կանոն սահմանելու մասին»
 • ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 24.05.2005թ. թիվ 238-Ն որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չեկերի թողարկման, սպասարկման եվ շրջանառության մասին կարգ»-ը հաստատելու մասին
 • ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 20.05.2004թ. թիվ 131-Ն որոշումը «Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանները եվ դրանց լրացման կանոնները» նոր խմբագրությամբ հաստատելու մասին
 • ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 25.04.2000թ. թիվ 96 որոշումը « Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վճարման հանձնարարականներով միջոցների փոխանցումների կատարման առավելագույն ժամկետներ սահմանելու կարգ»-ը հաստատելու մասին